Myclub Loyaliteitsprogramma: Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van het Myclub loyaliteitsprogramma

 
Het loyaliteitsprogramma Myclub (hierna het "Programma" genoemd) wordt aangeboden door VACANCESELECT GROUP, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 145.721.596, met maatschappelijke zetel in Espace Don Quichotte - 547, Quai des Moulins - BP 40048 - 34201 Sète cedex - Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Montpellier onder nummer 752 470 609.
Het doel van het Programma is om de Leden de hieronder beschreven voordelen te bieden. De voorwaarden van het Programma zijn jaarlijks. Deze voorwaarden zijn geldig tot 23 september 2019.
Het Programma is alleen beschikbaar als de wetgeving van het land waar het lid ingezetene is dit toestaat. Zo niet dan is het lidmaatschap ongeldig.
Elk inschrijving voor het Programma impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden van het Myclub loyaliteitsprogramma.
 

1 –  DEFINITIES

– Lid: Een Klant die de algemene voorwaarden van het Myclub loyaliteitsprogramma heeft geaccepteerd.
– Klant: Persoon die reeds een verblijf heeft geboekt op een camping van de groep Vacanceselect, met uitzondering van naturistencampings en boekingen via de websites vacanceselect, selectcamp en tohapinaturiste, inclusief alle domeinnaamextensies.
 

2 –  LIDMAATSCHAP VAN HET PROGRAMMA

2.1. Voorwaarden voor het lidmaatschap
Alle natuurlijke personen die meerderjarig zijn of die over de rechtsbevoegdheid beschikken om een overeenkomst te sluiten in de zin van de wetgeving van het woonland van het Lid, kunnen aan het Programma deelnemen.
Het lidmaatschap van het Programma is gratis en zonder verplichting. Een nieuwe Klant moet een klantaccount aanmaken en uitdrukkelijk akkoord gaan met de voorwaarden van het Myclub Programma om lid te kunnen worden. De bestaande Klant moet uitdrukkelijk akkoord gaan met de voorwaarden van het Myclub Programma om lid te kunnen worden.
Het lidmaatschap staat op naam en is strikt persoonlijk. Het mag niet worden verkocht, uitgeleend of overgedragen. Het is geen betaalmiddel en biedt geen garantie voor de reservering.
Een geldig persoonlijk e-mailadres is vereist om deel te nemen aan het Programma. Hetzelfde e-mailadres kan niet door diverse Leden worden gebruikt.
Het Lid mag het wachtwoord van zijn klantaccount niet bekendmaken aan enigerlei derde.
 
2.2 Wijze van inschrijving

Een Klant kan als volgt lid worden van het Programma:
– door zich online in te schrijven op de websites van de groep Vacanceselect, met uitzondering van de in artikel 1 genoemde uitsluitingen;
– via de telefonische reserveringscentrales van de groep Vacanceselect, met uitzondering van de in artikel 1 genoemde uitsluitingen;
– of op enige andere wijze die ter beschikking kan worden gesteld van de Klant.
De Klant moet de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van zijn Lidmaatschap van het Programma (aanmaken van een klantaccount).
De gevraagde gegevens zijn: e-mailadres, geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoon, land, postcode, plaats, huisnummer en straat, plaats / postbus, adresaanvulling.
De verplichte gegevens worden bij de aanmelding als zodanig aangegeven.
Om deel te nemen aan het Programma moet elk Lid deze algemene voorwaarden van het Myclub Programma accepteren, hetzij online dan wel telefonisch bij de klantenservice, afhankelijk van de wijze van aanmelding.
Nadat de Klant de algemene voorwaarden van het Myclub Programma heeft geaccepteerd en zijn deelname aan het Programma is bevestigd, kan de Klant gebruik maken van de voordelen van het Programma overeenkomstig de in dit document vermelde voorwaarden. 
 

3 –  VOORDELEN VAN MYCLUB VOOR 2019

Alleen de Klant die de voornaamste houder van de reservering is, kan zijn Myclub-voordelen toepassen voor de betreffende reservering.

3.1 Klantvoordeel voor een nieuw Lid van Myclub
Elk nieuwe Lid van het Myclub Programma heeft recht op 5% korting op zijn volgende verblijf voor een reservering via de websites van de groep Vacanceselect (met uitzondering van ondernemingsraden en touroperators en met uitzondering van de in artikel 1 genoemde uitsluitingen).
Dit voordeel is onmiddellijk van toepassing voor Leden die al Klant zijn van de groep Vacanceselect (d.w.z. minstens één reeds afgelopen verblijf). Dit voordeel heeft geen terugwerkende kracht en kan worden gecombineerd met alle lopende kortingsaanbiedingen.
Voor nieuwe Klanten van de groep Vacanceselect die Lid zijn geworden van het Myclub Programma, is dit voordeel van toepassing voor het tweede verblijf binnen de groep Vacanceselect.

3.2 Permanente voordelen
In 2019 kunnen de Leden van het Programma profiteren van twee permanente voordelen.

3.2.1 Wekelijkse Myclub prijstrekking
Door hun deelname aan het Programma, accepteren de Leden uitdrukkelijk de regels van de Myclub prijstrekking. De deelname aan de prijstrekking uit de in aanmerking komende Leden van Myclub is automatisch.
In de periode van 03-12-2018 t/m 23-09-2019 wordt elke maandag een prijstrekking uitgevoerd onder de Leden die in 2019 een verblijf hebben geboekt via de organiserende bedrijven op elke markt, VS DISTRIBUTION FRANCE (Frankrijk, Italië, Spanje) en CANVAS HOLIDAYS (Verenigd Koninkrijk, Ierland/Nederland en Duitsland) zodat er per markt een trekking plaatsvindt.
Elke winnaar van de prijstrekking krijgt het bedrag terug van zijn laatste verblijf, geboekt voor het seizoen 2019, op een camping van het merk TOHAPI, AMAC, CANVAS of SELECTCAMP. De terugbetaling omvat niet de opties die ter plaatse in rekening worden gebracht, noch de toeristenbelasting wanneer deze aan het einde van het verblijf op de camping is betaald.
Een Lid kan slechts eenmaal per seizoen tot winnaar worden uitgeroepen, ongeacht het voor zijn boeking gebruikte kanaal.
De volledige van toepassing zijnde voorwaarden kunnen worden geraadpleegd in het reglement van de Myclub Prijstrekking.

3.2.2 Abonnementen
Door deel te nemen aan het Programma, kan het Lid profiteren van de volgende kortingstarieven op basis van reserveringen voor vier personen, exclusief de Premium stacaravans.   


De volgende campings zijn uitgesloten van dit aanbod: Parc de la Fecht, Les Iles de Passy, Catalpas, Dune Blanche, Phare d'Opale.

De campings Atlantique Club Montalivet en Domaine de Chaussy zijn alleen voor de weken van 22-06 en 29-06 uitgesloten.

De weekendarrangementen gelden niet voor de volgende campings: Domaine de Kermario, Ried, Europa, Petit Mousse, Palavas.

 

4 –  WIJZIGINGEN VAN HET PROGRAMMA

De Leden van het Programma accepteren dat de voorwaarden van het programma op elk moment geheel of gedeeltelijk kunnen worden gewijzigd. De groep Vacanceselect informeert haar Leden over alle ingrijpende wijzigingen van de voorwaarden van het Programma minstens 15 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding.

Indien de Leden deze wijzigingen weigeren, behouden zij de mogelijkheid om hun lidmaatschap te beëindigen in overeenstemming met artikel 7 van deze voorwaarden.

 

5 –  KLACHTEN

Elke klacht met betrekking tot het Myclub Programma moet worden verzonden naar het adres: Service Marketing Stratégique - Myclub - 547 quai des moulins - 34202 Sète Cedex - Frankrijk, of per e-mail naar servicequalite@tohapi.fr

Na contact te hebben opgenomen met de klantenservice en bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen een redelijke termijn, kan de Klant de zaak voorleggen aan de Mediateur, binnen een termijn van maximaal een jaar na de datum van de schriftelijk per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging bij het bedrijf ingediende klacht. Het bedrijf heeft als Mediateur de vereniging MEDICYS, een Franse centrale voor conflictbemiddeling en minnelijke schikking van de gerechtsdeurwaarders. Elk verzoek om bemiddeling moet worden ingediend via de website www.medicys.fr of per post aan MEDICYS - 73 boulevard de Clichy - 75009 Parijs - Frankrijk.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1368 van het Franse Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens die zijn opgeslagen in het informatiesysteem van het bedrijf en/of haar partners bewijskracht hebben. Derhalve zijn de op een elektronisch medium opgeslagen gegevens, indien ze door het bedrijf als bewijs worden ingebracht in een geschil of andere procedure, toelaatbaar, geldig en afdwingbaar tussen de partijen.

 

6 –  OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP – BEËINDIGING VAN HET PROGRAMMA

6.1 Opzegging door het Lid

Het Lid kan op elk moment besluiten om niet meer deel te nemen aan het Programma. Het enige wat hij hoeft te doen is zijn verzoek opsturen naar het adres Service Marketing Stratégique - Myclub - 547 quai des moulins - 34202 Sète Cedex - Frankrijk, of per e-mail naar servicequalite@tohapi.fr

 6.2 Opzegging door de groep Vacanceselect

Elke schending van deze voorwaarden van het Programma door een Lid, elk misbruik of frauduleus gebruik van de voordelen van het Programma, elke verstrekking van valse informatie en elk schadelijk of kwalijk gedrag (met name hinderlijk, kwaadwillend of beledigend gedrag ten opzichte van personeelsleden of Klanten van de camping) kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van het Programma zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie en de onmiddellijke beëindiging van elk verworven voordeel.

6.3 Beëindiging van het Myclub Programma

De Leden zijn geïnformeerd en aanvaarden uitdrukkelijk dat de in het kader van het Programma beschikbare voordelen jaarlijks worden toegekend. Ze kunnen dus uitsluitend worden benut voor het seizoen 2019 en ze kunnen niet worden overgedragen naar het volgende seizoen.

De groep Vacanceselect behoudt zich het recht voor om dit Programma te beëindigen en niet te herhalen aan het einde van het seizoen.

6.4 Gevolgen van de opzegging/beëindiging

De opzegging van het lidmaatschap of de beëindiging van het Programma, ongeacht de reden, stopt onmiddellijk de verworven voordelen.

 

7 – INFORMATIEVE EN COMMERCIËLE COMMUNICATIE

Bij de toetreding tot het Programma worden de Leden uitgenodigd om in te stemmen met de ontvangst van:

–     elektronische communicatie met betrekking tot het functioneren en de voordelen van het Programma.

–     commerciële communicatie met betrekking tot de merken van de groep Vacanceselect en aanverwante commerciële aanbiedingen.

De Leden kunnen op elk moment verzoeken om deze berichten niet langer te ontvangen door te klikken op de afmeldlink onderaan de e-mails.

 

8 – BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die worden verzameld bij de inschrijving of voor het beheer van het lidmaatschap worden verwerkt door VACANCESELECT GROUP, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke:

–     op contractuele basis voor de uitvoering van deze voorwaarden;

–     op basis van een rechtmatig belang ten behoeve van zijn marketingactiviteiten (met inbegrip van gerichte marketingcampagnes).

De gegevens worden doorgegeven aan de bedrijven van de groep Vacanceselect, en met name aan VS DISTRIBUTION FRANCE en CANVAS HOLIDAYS LTD voor de organisatie van de prijstrekkingen en aan zijn dienstverlener PUBLICIS ETO in het kader van de tool voor het klantrelatiebeheer.

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u ons privacy- en cookiesbeleid raadplegen.

In overeenstemming met de geldende regelgeving, hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook de mogelijkheid om de overdracht van de persoonsgegevens aan te vragen en om instructies te geven over het lot van uw gegevens na overlijden. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens op het volgende adres dpo@vacalians.com

 

9 – TOEPASSELIJK RECHT

De voorwaarden van het Programma worden beheerst door het Franse recht, maar elk Lid kan zich beroepen op de dwingende beschermende bepalingen die van toepassing zijn in het land waar hij ingezetene is.

 

Regelement van de Myclub prijsuitreiking

 

 

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR

 

VACANCESELECT GROUP vertrouwt aan CANVAS HOLIDAYS LTD met maatschappelijke zetel in East Port House, 12 East Port, Dunfermline, KY12 7JG, de organisatie toe van een prijstrekking genaamd "Myclub Prijstrekking", volgens de in dit reglement beschreven voorwaarden.

 

ARTIKEL 2 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

 

De deelname aan het Spel impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement door de Deelnemer.

 

ARTIKEL 3 – DEFINITIES

 

Organiserend bedrijf: verwijst naar het bedrijf CANVAS HOLIDAYS LTD

Camping(s): de camping(s) van de merken TOHAPI, CANVAS, SELECTCAMP en AMAC.

Spel: de wekelijkse prijstrekking

Callcenter: de telefonische reserveringscentrale van het Organiserend bedrijf

Website(s): www.tohapi.nl, www.tohapi.de, www.tohapi.be, www.canvasholidays.nl, www.canvasholidays.de en www.canvasholidays.be,

 

ARTIKEL 4 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 

De deelname aan het Spel is automatisch zodra de Klant:

1) Zich heeft ingeschreven voor het Myclub loyaliteitsprogramma.

2) Een verblijf op een Camping heeft geboekt en betaald rechtstreeks bij het Organiserend bedrijf tijdens het seizoen 2019 via zijn Callcenter en zijn Websites.

Deze twee voorwaarden zijn cumulatief.

 

ARTIKEL 5 – SPELPRINCIPE EN MODALITEITEN – AANWIJZING VAN DE WINNAARS

 

5.1 De modaliteiten van het Spel zijn geldig voor de hele duur van het Spel, dat wil zeggen van 03-12-2018 t/m 23-09-2019.

5.2  Het principe van het Spel is als volgt:

Elke maandag voert het Organiserend bedrijf een prijstrekking uit onder alle leden van het Myclub loyaliteitsprogramma die via het Organiserend bedrijf een verblijf hebben geboekt voor het seizoen 2019 op de Campings.

5.3 Indien het Organiserend bedrijf niet in staat is de trekking uit te voeren op de in dit document voorziene dag, wordt de trekking uitgesteld tot een latere datum, maar in dezelfde week, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

  

5.4 Elke maandag in de periode van 03-12-2018 t/m 23-09-2019 wordt een prijstrekking uitgevoerd op het adres 547 quai des moulins - 34200 Sète - Frankrijk, onder toezicht van de marketing- en communicatieteams van de groep Vacanceselect met behulp van de tool Selligent.

 

5.5 Het lid van Myclub dat in de week wordt getrokken, wordt uitgeroepen tot "winnaar van de week" als hij of zij voldoet aan de volgende criteria: natuurlijke persoon, volwassene, met uitzondering van personeelsleden van het Organiserend bedrijf en van bedrijven die hebben deelgenomen aan de promotie en/of uitvoering van het spel evenals hun gezinsleden (echtgenoten, voorouders, nakomelingen, broers en zussen). Om als winnaar te worden uitgeroepen, moet het geselecteerde lid van Myclub bovendien zijn laatste verblijf op een Camping in het seizoen 2019 hebben geboekt via CANVAS HOLIDAYS LTD.

 

5.6 Als het geselecteerde Lid gezien de bovenstaande criteria niet tot winnaar kan worden uitgeroepen, wordt onder dezelfde voorwaarden een tweede prijstrekking uitgevoerd.

 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN

 

6.1 Aan de winnaars van de prijstrekking toe te kennen prijzen:

De winnaar van de week krijgt de prijs terugbetaald van het laatste verblijf op een Camping dat hij voor het seizoen 2019 heeft geboekt via het Organiserend bedrijf. De terugbetaling is exclusief extra opties of bijbetalingen ter plaatse, exclusief opties die na de prijstrekking worden toegevoegd en exclusief belastingen, waaronder de toeristenbelasting, wanneer deze aan het einde van het verblijf op de Camping wordt betaald.

 

6.2 De winnaar heeft geen recht op enigerlei aanvullende terugbetaling ongeacht de waarde van het terugbetaalde verblijf.

 

ARTIKEL 7 – BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG

 

7.1 De winnaar wordt na afloop van de prijstrekking per e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat.

De terugbetaling gebeurt via een bankoverschrijving. Er wordt geen enkele andere terugbetalingswijze geaccepteerd.

 

7.2 Indien de winnaar bij zijn boeking een onjuist e-mailadres heeft opgegeven en derhalve niet kan worden bereikt voor de uitreiking van de prijs, kan het Organiserend bedrijf niet op deze grond aansprakelijk worden gesteld.

 

De winnaars machtigen het Organiserend bedrijf om alle controles met betrekking tot hun identiteit uit te voeren.

 

De prijzen die niet binnen zes maanden na de trekking zijn opgevraagd, worden automatisch en rechtmatig weer eigendom van het Organiserend bedrijf.

 

ARTIKEL 8 – UITREIKING VAN DE PRIJZEN AAN DE WINNAARS

 

8.1 De prijs wordt uiterlijk zes weken na de prijstrekking door het Organiserend bedrijf aan de winnaar uitbetaald, mits de winnaar alle daartoe benodigde informatie aan het Organiserend bedrijf heeft verstrekt.

 

8.2 De prijs moet worden aanvaard zoals beschreven in dit reglement. Hij kan niet worden ingeruild of overgedragen. Elke prijs is strikt persoonlijk. Geen enkele wijziging, om welke reden dan ook, kan worden gevraagd aan het Organiserend bedrijf.

 

8.3 Het Organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke waarde, zonder dat hiertegen enigerlei protest kan worden aangetekend.

 

8.4 Het Organiserend bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een uitstel van de beschikbaarstelling van de prijs of in het geval dat de winnaar niet kan profiteren van de prijs als gevolg van omstandigheden buiten de wil van het Organiserend bedrijf.

 

8.5 Het Organiserend bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af voor incidenten of schade van welke aard dan ook die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de toegekende prijs.

 

8.6 Indien tijdens het verloop van het Spel fraude wordt geconstateerd, of in geval van overmacht, uitzonderlijke gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten zijn wil, of in geval van een bug, kan het Organiserend bedrijf het Spel wijzigen, inkorten, verlengen, uitstellen of annuleren, zonder dat dit de leden het recht geeft om enigerlei vergoeding te eisen. Het Organiserend bedrijf kan elke frauduleuze deelname uitsluiten.

 

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS

9.1 Er wordt aan herinnerd dat om deel te nemen aan het Spel, de deelnemers beslist lid moeten zijn van Myclub. Bij hun aanmelding voor Myclub, hebben de Deelnemers de volgende persoonsgegevens verstrekt: e-mailadres, geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoon, land, postcode, huisnummer en straat, adresaanvulling, postbus, plaats.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de deelname in aanmerking te kunnen nemen, de winnaar te bepalen en de prijs toe te kennen. De gegevens zijn bestemd voor het Organiserend bedrijf en kunnen worden doorgegeven aan technische dienstverleners en dienstverleners die de toekenning en verzending van de prijzen verzorgen.

 

9.2 In overeenstemming met de geldende regelgeving, hebben de deelnemers recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdracht van hun gegevens en de mogelijkheid om instructies te geven over het lot van hun gegevens na overlijden. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u ons privacy- en cookiesbeleid raadplegen.

 

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van dit reglement of de uitvoering van het Spel dat niet minnelijk kan worden geschikt, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, tenzij door de openbare orde anders wordt voorgeschreven, niettegenstaande meerdere gedaagden of oproepingen in vrijwaring, zelfs in geval van een kort geding.