Juridische informatie

Juridische informatie


U bezoekt nu de website van CANVAS HOLIDAYS LTD voor het reserveren van campingvakanties. In overeenstemming met de wetgeving verzoeken wij u om kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van onze website (hierna "de website" genoemd). Uw gebruik van onze website houdt in dat u volledig akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden. 

In overeenstemming met de wetgeving verzoeken wij u tevens om kennis te nemen van ons privacy- en cookiesbeleid en eveneens van alle op onze website vermelde specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de website.


Intellectueel eigendom

Merknamen

Deze website is eigendom van CANVAS HOLIDAYS LTD.

De merken CANVAS HOLIDAYS, SMART CAMPING FINDER, CAMPINGS TOHAPI, TOHAPI NATURISTE, TOPI, TOPI CLUB enz. en alle andere handelsmerken die op de website voorkomen, zijn gedeponeerde handelsmerken. Deze handelsmerken worden beschermd door de Franse wet "Code de la Propriété Intellectuelle" inzake intellectueel-eigendomsrecht. Derhalve is elke inbreuk op dit recht, door het kopiëren of permanent of tijdelijk gebruiken van deze merken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VACALIANS GROUP, verboden en een daad van namaak.

Auteursrecht en copyright

Alle inhoud van de website, zoals domeinnamen, video's, geluiden, gegevens, teksten, informatie, afbeeldingen en foto's, zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker van de website mag de inhoud van de website niet gebruiken voor andere doeleinden dan strikt privé-gebruik. Elk gebruik en elke reproductie, representatie of aanpassing, in welke vorm dan ook, van de volledige of gedeeltelijke inhoud van de website zonder schriftelijke toestemming van CANVAS HOLIDAYS LTD, vormt derhalve een daad van namaak. 


Gebruik van de website

Onze website wordt alleen ter beschikking gesteld voor het publiek om de bezoekers van de website te informeren over onze aanbiedingen en de mogelijkheid te bieden om een accommodatie te reserveren en, in voorkomende gevallen, om hun persoonlijke accountpagina op de website te bezoeken en te gebruiken. De gebruiker zal de website in geen geval benutten voor onwettige en illegale doeleinden. Indien de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet volledig in acht neemt, behouden wij ons het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te verbieden of te beperken, zonder afbreuk te doen aan eventuele juridische acties onzerzijds. 

Minderjarigen: het gebruik van deze website is verboden voor minderjarigen. U mag deze website alleen gebruiken als u meerderjarig bent volgens de wetgeving in uw land (18 jaar in Nederland) en derhalve in staat bent om contracten te ondertekenen die u verantwoordelijk stellen.


Toegang tot de website 

CANVAS HOLIDAYS LTD kan de voortdurende toegankelijkheid van de website niet garanderen. Het kan voorkomen dat de service niet toegankelijk is tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden dan wel als gevolg van informatica-storingen, storingen van de internetservice of andere onvoorziene omstandigheden. CANVAS HOLIDAYS LTD is eveneens niet verantwoordelijk voor vertragingen of moeilijkheden bij het gebruik, noch voor incompatibiliteit tussen deze website en bestanden, uw browser of enig ander programma voor toegang tot de website.


Nauwkeurigheid van de informatie

CANVAS HOLIDAYS LTD verplicht zich om alle benodigde middelen in te zetten om de juistheid van de op de website verstrekte informatie te garanderen. Niettemin kunnen onjuiste of onvolledige gegevens worden vermeld, met name als gevolg van fouten bij het invoeren van de informatie of het opmaken van de pagina's. Wij bieden onze excuses aan voor het geval dergelijke fouten voorkomen en wij stellen het op prijs als u eventuele fouten aan ons meldt, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen corrigeren.

Ondanks een voorafgaande jaarlijkse controle, kan CANVAS HOLIDAYS LDT niet aansprakelijk worden gesteld voor door haar partners of door derden verstrekte foto's, waarvan de verstrekker voorafgaand aan de publicatie heeft verklaard de rechten en toestemmingen te bezitten, en/of voor verstrekte onjuiste of misleidende informatie over hun campings, die in de catalogi of op de website aanwezig kunnen zijn. Dit betreft met name presentatiefoto's, omschrijvingen van activiteiten, recreatiemogelijkheden en services en openingstermijnen.


Geldigheid van de aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn alleen geldig op het moment dat deze op onze website worden afgebeeld, tenzij een bepaalde periode is vermeld. CANVAS HOLIDAYS LTD kan de totale afwezigheid van fouten op haar website niet garanderen. Wij zijn dan ook niet gehouden om een aanbod in acht te nemen als de inhoud van de website een spelfout, een kennelijk onjuist tarief (onwaarschijnlijk lage prijs) of enige andere onjuiste informatie bevat. Derhalve behouden wij ons het recht voor om elke reservering op deze grond te annuleren zonder dat dit de klant recht geeft op een schadevergoeding.

Onze aanbiedingen hebben geen terugwerkende kracht en zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Wij verzoeken u om kennis te nemen van de juridische informatie en van de andere informatie die van toepassing zijn op elk aanbod.


Tarieven

CANVAS HOLIDAYS LTD hanteert dynamische prijzen. Dit betekent dat onze tarieven stijgen en dalen. Het van toepassing zijnde tarief is het tarief dat op de website wordt vermeld op de dag van de reservering. Al onze tarieven zijn inclusief BTW en exclusief de door het land of de regio van bestemming opgelegde lokale belastingen, de optionele verzekering, de reserveringskosten en de tegen bijbetaling aangeboden opties.


Schade

CANVAS HOLIDAYS LTD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door een derde veroorzaakte directe of indirecte schade als gevolg van een door deze derde via onze website verspreid virus dat uw computersysteem kan infecteren als gevolg van uw verbinding met, gebruik van of navigatie op onze website.

Evenmin kan CANVAS HOLIDAYS LTD aansprakelijk worden gesteld voor materiële of bijkomende schade, noch voor enigerlei indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van haar website, behalve indien een grove nalatigheid harerzijds wordt aangetoond.


Links

Het gebruik van enigerlei link die doorverwijst naar de website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CANVAS HOLIDAYS LTD. In dit geval kan CANVAS HOLIDAYS LTD niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de gegevens en de informatie die op andere websites worden aangeboden, met name als deze niet voldoen aan de geldende voorschriften. 


Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een bevoegde rechtbank een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden als nietig beschouwt, wordt het geheel van deze gebruiksvoorwaarden niet aangetast door de nietigheid van deze bepaling en blijven de overige bepalingen van kracht.


Nieuwsbrieven

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van CANVAS HOLIDAYS. Hierdoor kunt u informatie ontvangen over ons vakantieaanbod en over het nieuws van onze services. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment beëindigen door te klikken op de daarvoor bestemde link.


Andere communicatiemiddelen

U kunt onze aanbiedingen en ons nieuws ook ontvangen per sms, per post enz. Via het contactformulier op onze website, kunt u op elk gewenst moment ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen van onze verzendlijsten.


Prijsvragen en loterijen

CANVAS HOLIDAYS LTD organiseert soms prijsvragen of loterijen op de website. Om u kennis te geven van de hiervoor geldende specifieke voorwaarden wordt een apart reglement ter beschikking gesteld.


Klachten

Voor zover mogelijk, moet de Klant een eventuele klacht tijdens zijn verblijf rechtstreeks indienen bij de dienstverlener en schriftelijk melden aan de klantenservice van Canvas, zodat zij kunnen trachten de klacht te verhelpen. Om de klacht van een Klant zo goed mogelijk te kunnen behandelen, wordt de Klant verzocht zo spoedig mogelijk alle feitelijke elementen die hij kan verzamelen (met name foto's en/of video's) te verstrekken. Als de dienstverlener uw klacht niet kan oplossen, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 010 800 7375.

Elke klacht met betrekking tot het verblijf van de Klant moet binnen 28 dagen na het einde van het verblijf per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: info@canvasholidays.nl. Voor het indienen van een klacht moet de volgende procedure worden gevolgd: 

a) Kennisgeving aan de campingdirecteur. Afhankelijk van de camping kan deze kennisgeving per post worden ingediend (Canvas of Tohapi) of rechtstreeks bij de receptie van de camping (geen post). 

Als het probleem niet kan worden opgelost:

b) Kennisgeving aan de regiodirecteur wiens telefoonnummer bij de receptie van uw camping is vermeld. Als het probleem blijft bestaan en u een formele klacht wilt indienen, vraag dan uw Canvas-contactpersoon om een klantenserviceformulier. 

Als u op een Tohapi Camping verblijft, is er geen lokale contactpersoon. In dit geval verzoeken wij u om contact met ons op te nemen per e-mail aan het adres info@canvasholidays.nl of telefonisch op het nummer 010 – 800 7375.

c) Daarna moet u het formulier vergezeld van een toelichtende brief binnen 28 dagen na uw vertrek bij ons indienen. 

Deze procedure is opgesteld om een zo snel mogelijke behandeling en oplossing van de klachten te verzekeren. Als u deze procedure niet in acht neemt, kan dat de afhandeling van uw klacht beïnvloeden. 


Verantwoordelijkheid 

Wij achten ons verantwoordelijk voor alle verblijven die rechtsgeldig met CANVAS HOLIDAYS zijn overeengekomen. Wij kunnen echter geen enkele andere aansprakelijkheid aanvaarden.

Er wordt geen enkele garantie, belofte en/of verklaring verstrekt van enigerlei aard, expliciet of impliciet, inzake de juistheid of volledigheid van de informatie op de website, noch inzake de aard, standaard, geschiktheid of anderszins van de diensten die CANVAS HOLIDAYS aanbiedt. 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei verlies of schade noch voor een ander bedrag of enigerlei claim (direct, indirect, gevolgschade of anderszins) die direct of indirect ontstaat en verband houdt met de website.


Toepasselijk recht

De activiteiten en services die CANVAS HOLIDAYS LTD aanbiedt, zijn onderworpen aan de geldende wetgeving in Engeland en Wales.

Deze algemene voorwaarden, evenals alle geschillen die hieruit voort kunnen vloeien, met inbegrip van hun geldigheid, of die voortvloeien uit het gebruik van de website of uit op de website verrichte aankopen, vallen onder de Engelse wetgeving. Elk geschil of twistpunt zal uitsluitend worden behandeld door de rechtbanken van Engeland en Wales.


Uitgever 

Uitgever: CANVAS HOLIDAYS LTD, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- Hoofdzetel: 1, St Peter’s Square, Manchester, M2 3DE, Verenigd Koninkrijk.

- Ingeschreven in het handelsregister van Engeland onder nummer GB 215 66 80 63.

- Hoofdredacteur: Tarik Kibali, General Manager Distribution van CANVAS HOLIDAYS LTD. 

- Tel.: 01383 629 000 (Verenigd Koninkrijk) (voorafgegaan door 00 44 als u belt van buiten het Verenigd Koninkrijk).


Hosting: JAGUAR NETWORK, SASU met een kapitaal van 6 400 000 euro. 

- Hoofdzetel: 7, avenue André Roussin, 13016 Marseille, Frankrijk.

- Ingeschreven in het handelsregister van Marseille onder nummer 439 099 656. 

- Telefoonnummer: 0811 656 111 (servicekosten € 0,12 per min. +