Cookiebeleid

PRIVACYBELEID EN COOKIESBELEID


U bezoekt nu de website van CANVAS HOLIDAYS LTD voor het reserveren van campingvakanties. CANVAS HOLIDAYS LTD en meer in het algemeen de VACALIANS GROUP verplichten zich om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

In overeenstemming met de wetgeving verzoeken wij u om kennis te nemen van ons privacybeleid en ons cookiesbeleid en eveneens van alle op onze website vermelde specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website (hierna "de website" genoemd). Uw gebruik van onze website houdt in dat u volledig akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden. PRIVACYBELEID

De bescherming van uw gegevens van persoonlijke aard (hierna "persoonsgegevens" genoemd) behoort tot onze aandachtspunten en verplichtingen jegens u. 


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens? 

CANVAS HOLIDAYS LTD is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder het nummer GB 215 66 80 63, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres 1 St Peter’s Square, Manchester M2 3DE in het Verenigd Koninkrijk. 


Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Om u in staat te stellen optimaal gebruik te maken van onze website, worden de hieronder genoemde persoonsgegevens verzameld. Het verplichte karakter van bepaalde gegevens om een service te kunnen uitvoeren, wordt aangegeven met een sterretje op het moment van de invoer.

Welke gegevens? 

Wij verzamelen en verwerken met name de volgende informatie: geslacht, achternaam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, beveiligd/gecodeerd wachtwoord, postadres, creditcardgegevens, IP-adres, verbindings- en navigatiegegevens, bestellingen, voorkeuren en interesses, bezochte campingpagina's, incidenten, klachten en locatiegegevens van onze klanten.


Bij welke gelegenheden? 

- Het aanmaken van een persoonlijke accountpagina op onze website.

- Het reserveren van een verblijf op onze website (beheer van de betalingen, kosten en lasten; incasso en vorderingen).

- De navigatie op onze websites, het raadplegen van producten en favoriete producten.

- De deelname aan een prijsvraag.

- Het invoeren van een commentaar.

- Het beheren van onze relatie met u (u informeren over wijzigingen van onze voorwaarden of ons privacybeleid; u vragen een beoordeling te geven of deel te nemen aan een enquête).

- Het inschrijven op de nieuwsbrief.

- Het verzoeken om e-mails over promotieacties.

- Het overdragen van een deel van uw persoonsgegevens aan derden (touroperators, ondernemingsraden, bepaalde partners ...).

- Het gebruik van bepaalde server logs. 


Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze website gebruikt, kunt u ons informatie verstrekken die op u betrekking heeft. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de hieronder genoemde doelen te bereiken.


Gerechtvaardigd belang: 

- Uitwisseling van persoonsgegevens tussen bedrijven van de Vacalians Group (dossierbehandeling, klantrelatiebeheer)


Wettelijke verplichting:

- Bewaren van creditcardgegevens na een betaling: Wanneer u een betaling verricht op onze website, worden uw betalingen beveiligd door een SSL-certificaat (Secure Socket Layer). Deze beveiliging wordt met name uitgevoerd voor La Marketplace door Adyen, een vertrouwde derde partij.

De betalingsgegevens worden niet volledig verzameld maar alleen een betaal-ID en de eerste 6 en laatste 4 cijfers van uw creditcard, zodat u de kaart kunt herkennen die voor de betaling is gebruikt.


Uitvoering van een overeenkomst:

- Gebruik van uw persoonlijke accountpagina: De verzamelde gegevens stellen ons in staat om de functies en de inhoud van uw accountpagina aan te passen.

- Beheer van het verblijf op de camping: Uw gegevens zijn voor ons noodzakelijk voor het beheer van uw reservering, het volgen van de klantrelatie, de behandeling van klachten enz.

- Personalisatie van onze services (e-mails, productaanbevelingen): Uw persoonsgegevens stellen ons in staat om de services die u kunnen interesseren en de informatie die wij aan u sturen te personaliseren.

- Prijsvragen: Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor uw deelname aan de prijsvraag en voor de uitreiking van gewonnen prijzen.


Uw toestemming: 

- Per e-mail: Om uw verzoeken te kunnen behandelen.

- Nieuwsbrieven: Nadat u toestemming hebt gegeven via onze website, kunt u informatie ontvangen over het nieuws van onze campings en onze partners. Dankzij uw inschrijving op de nieuwsbrief kunnen wij u informeren over alle aanbiedingen en services en over de diverse evenementen op onze campings. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment beëindigen door te klikken op de daarvoor bestemde link.

- Het "tell-a-friend" systeem: Wij kunnen u vragen of u iemand kent die geïnteresseerd kan zijn in onze producten en services. In dat geval verzoeken wij u om het telefoonnummer en de contactgegevens van deze persoon aan ons te verstrekken Wij sturen in het kader van dit systeem een eenmalige communicatie over producten en services die hem of haar kunnen interesseren. Deze persoonsgegevens worden echter niet bewaard en zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.

- Telefoongesprekken: Na uw toestemming kunnen wij uw telefoongesprekken met onze medewerkers registreren ten behoeve van de training van ons personeel en de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. 


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden door onze interne afdelingen gebruikt en bewaard voor administratieve en commerciële doeleinden gedurende een periode die afhankelijk is van het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Ze worden vervolgens in overeenstemming met de geldende voorschriften voor een bepaalde termijn gearchiveerd met een beperkte toegang en na deze termijn verwijderd.

Aanbevelingen van de CNIL

(Franse toezichthoudende instantie inzake privacy)


DOEL

DUUR VAN DE BEWARING

ARCHIVERING

Uitwisseling van gegevens binnen de Vacalians Group

5 jaar vanaf de laatste activiteit

5 tot 10 jaar

Bewaring van creditcardgegevens na een betaling

15 maanden vanaf de betaling

Intermediaire archivering gedurende 13 maanden ten behoeve van bewijslast in geval van een eventuele betwisting van de transactie. Deze termijn kan worden verlengd tot 15 maanden om rekening te houden met het mogelijke gebruik van creditcards met uitgestelde betaling.

Gebruik van de persoonlijke accountpagina

5 jaar vanaf de laatste activiteit

5 tot 10 jaar

Aankoop van een campingvakantie

5 jaar

10 jaar

Beheer van de campingvakanties

5 jaar vanaf de laatste activiteit

5 tot 15 jaar

Verzending van e-mails (elektronische reclamemailings, nieuwsbrieven, antwoorden op specifieke verzoeken)

3 jaar vanaf de laatste activiteit

Niet gearchiveerd

Nieuwsbrieven

3 jaar vanaf de laatste activiteit

Niet gearchiveerd

Prijsvragen

Voor de duur van de prijsvraag

Niet gearchiveerd

Factuur

5 jaar

10 jaar

Telefoongesprekken

6 maanden

Archivering van analysedocumenten gedurende maximaal 1 jaar.


Voor wie zijn uw persoonsgegevens bestemd?

Wij vragen alle derden om de beveiliging van uw persoonsgegevens in acht te nemen en ze te behandelen in overeenstemming met de wet. Wij verplichten onze externe dienstverleners en partners om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met onze instructies, d.w.z. binnen het strikte kader van de hierboven omschreven doeleinden.


Uitwisseling van gegevens binnen de Vacalians Group: 

De verzamelde persoonsgegevens worden doorgestuurd naar andere dochterondernemingen van de Vacalians Group ten behoeve van ons klantenregister. Voor meer informatie hierover kunt u een brief sturen naar het postadres: Canvas Holidays, Antareslaan 65-81 JE Hoofddorp, of een e-mail naar info@canvasholidays.nl, betreffende het merk CANVAS HOLIDAYS. 


Uitwisseling van gegevens met derden en onderaannemers:

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze technische commerciële partners en aan onze partners voor de behandeling van de betalingen. Deze gegevensuitwisseling is echter contractueel beperkt tot bepaalde specificaties. 


Wat zijn uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kunt u uw rechten uitoefenen?  


Wat zijn uw rechten? 

In overeenstemming met de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens die in werking is getreden op 25 mei 2018, kunt u verzoeken om toegang, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens en aangeven wat na uw overlijden met uw persoonsgegevens moet gebeuren. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en uitwisseling van uw persoonsgegevens.

Voor meer gedetailleerde informatie: 

- Recht op inzage: U hebt het recht om te weten of persoonsgegevens over u worden verwerkt en om de verwerkte gegevens in te zien. 

- Recht op rectificatie en aanvulling: U hebt het recht om CANVAS HOLIDAYS LTD te vragen onjuiste gegevens over u in de database te wijzigen.

- Recht op vergetelheid: U hebt het recht om al uw persoonsgegevens uit de database te laten verwijderen, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen.

- Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uw exacte gegevens te verkrijgen indien u deze betwist vanwege hun onwettige verwerking of wanneer deze noodzakelijk zijn voor het betwisten, uitoefenen of verdedigen van uw rechten in een rechtzaak.

- Recht op bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om persoonlijke redenen, behalve als wij legitieme en dwingende redenen hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, uw rechten en uw privacy. U hebt dit recht ook wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor reclamedoeleinden. 

- Recht op dataportabiliteit: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die normaliter worden gebruikt, over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

- Recht op niet volledig geautomatiseerde besluitvorming en profilering: U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking genomen beslissing die voor u rechtsgevolgen heeft of van invloed is, tenzij deze beslissing noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst of wettelijk is toegestaan.

- Recht na overlijden: U hebt het recht om aan te geven hoe uw persoonsgegevens post mortem moeten worden behandeld. Zonder instructies uwerzijds worden deze gegevens na een bepaalde termijn verwijderd. 


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wij zijn momenteel bezig met het verbeteren van onze serviceverlening voor de uitoefening van deze rechten, zodat u uw rechten in de toekomst gemakkelijker kunt uitoefenen.

In afwachting hiervan kunt u contact met ons opnemen om uw instemming met de verwerking in te trekken of om uw rechten uit te oefenen. U kunt uw verzoek schriftelijk indienen:

- per post aan het volgende adres: VACALIANS, Data Protection Officer, 547 Quai des Moulins BP 34 Espace Don Quichotte, 34200 Sète, Frankrijk

- of per e-mail aan het volgende adres: DPO@vacalians.com 

Wij verzoeken u in uw brief uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw postadres te vermelden evenals de reden van uw verzoek en/of het recht dat u wenst uit te oefenen. Om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, behouden wij ons het recht voor om u te vragen uw identiteit te bewijzen middels een fotokopie van uw identiteitsbewijs met uw handtekening, zodat wij uw identiteit en het adres voor ons antwoord kunnen controleren. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen beantwoorden.

Voor deze procedure worden u geen kosten in rekening gebracht. Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding eisen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of excessief is. In deze gevallen kunnen wij ook weigeren om op uw verzoek te reageren.


Wat gebeurt er als ons privacybeleid wordt gewijzigd?

CANVAS HOLIDAYS LTD behoudt zich het recht voor om de website en zijn inhoud en eveneens deze voorwaarden te wijzigen of bij te werken, met name wanneer de geldende wetgeving verandert. In dit geval vermelden wij ons nieuwe privacy- en/of cookiesbeleid op de website. Daarom raden wij u aan om regelmatig te controleren of ons privacybeleid niet is gewijzigd.


Worden persoonsgegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

In het kader van de website kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie voor de hierboven vermelde doeleinden. Wanneer u reserveert op een van onze campings buiten de Europese Unie, zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende dienstverleners buiten de Europese Unie om uw reservering uit te voeren. De persoonsgegevens worden alleen voor zover nodig gebruikt. Zij vallen echter niet onder een even sterke bescherming als binnen de Europese Unie. Daarom hebben wij voor een dergelijke overdracht uw uitdrukkelijke toestemming nodig.


- Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen die volgens de Europese Commissie een passend niveau bieden voor de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer details, Europese Commissie: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.

- Wanneer wij gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen wij specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die de persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

- Wanneer wij gebruik maken van dienstverleners die in de Verenigde Staten zijn gevestigd, kunnen wij gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het Privacy Shield dat hen verplicht om een soortgelijke bescherming te bieden aan persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de Verenigde Staten. Zie voor meer informatie Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.

Als u meer informatie wilt over onze procedure voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar VACALIANS, Canvas Holidays, Antareslaan 65-81, 2132 JE Hoofddorp. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@canvasholidays.nl


Worden persoonsgegevens van minderjarigen verzameld? 

Bij het reserveren van een verblijf vragen wij voor minderjarigen onder de 18 jaar de naam, voornaam en geboortedatum, om de leeftijd van de gasten te kunnen controleren. 

Deze websites zijn niet bestemd voor het reserveren door minderjarigen van een verblijf op onze campings. Bovendien kunnen minderjarigen jonger dan dertien jaar in geen geval zelf toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Minderjarigen tussen dertien en vijftien jaar moeten toestemming hebben van hun ouders om hun persoonsgegevens te verstrekken en in te stemmen met de verwerking van hun gegevens. 


Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt in het kader van de sociale netwerken? 

CANVAS HOLIDAYS LTD maakt gebruik van diverse sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, Google+, YouTube en Instagram. Dit kan leiden tot een uitwisseling van persoonsgegevens tussen de sociale netwerken en onze onderneming. Voor meer informatie over de gegevensuitwisseling tussen deze netwerken en ons bedrijf, verwijzen wij u naar het beleid van deze sociale netwerken inzake de bescherming van persoonsgegevens. U hebt echter de mogelijkheid om u tegen deze uitwisseling te verzetten door op uw sociale netwerken de instellingen van de toegang tot uw gegevens aan te passen. 

CANVAS HOLIDAYS LTD verzamelt voor haar eigen rekening bepaalde gegevens, waaronder het bezoek aan onze pagina's op de sociale netwerken, kennis over uw interesses en het verkeer naar onze websites, met name ten behoeve van de verkoop van vakanties van ons merk. 


Wie is onze functionaris voor de gegevensbescherming? 

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld om al uw vragen over de persoonsgegevens zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt als volgt contact met hem opnemen:

- Per e-mail naar het adres: DPO@vacalians.com.

- Of per post naar het adres: VACALIANS, Data Protection Officer, 547 Quai des Moulins BP 34 Espace Don Quichotte, 34201 Sète, Frankrijk. 

Vergeet niet uw voor- en achternaam en uw postadres te vermelden zodat hij contact met u op kan nemen.

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

COOKIESBELEID


Wat is een cookie?

Net als op veel andere websites gebruiken wij cookies en webbakens om uw navigatie op onze website te vergemakkelijken en om informatie te verzamelen over het verkeer op de website teneinde trends en statistieken op te stellen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt een permanente "cookie" (een klein tekstbestand) aan u toegewezen en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. 


Waarom worden cookies gebruikt? 

Deze cookies maken het volgende mogelijk: 

- Nieuwe functies invoeren en de navigatie op de website zo intuïtief mogelijk maken.

- De prestaties van onze website volgen door statistieken op te stellen om verbeteringen aan te brengen.

- Suggesties en aanbevelingen verstrekken inzake goederen of diensten die u kunnen interesseren.

- Data-analyses gebruiken om onze website, producten en diensten, marketing, klantrelaties en experimenten te verbeteren.

- Voor u relevante inhoud en reclames op de website verstrekken en de doeltreffendheid van de reclame die wij u aanbieden meten en begrijpen.


Welke cookies kunnen worden geplaatst?

De gebruikte cookies worden niet gearchiveerd. De maximale bewaartermijn voor cookies is 13 maanden vanaf het laatste bezoek (met uitzondering van Google-cookies, die 14 maanden worden bewaard).


Cookies voor statistieken en prestaties: 

Deze cookies maken het mogelijk om de werking van onze site te optimaliseren en om toegang te geven tot bepaalde functies. 

COOKIES

DOEL

Google Analytics

Zorgt voor de goede werking van de website


Cookies voor metingen en statistieken van het bezoek: 

Deze cookies analyseren het gebruik van de website door het opstellen van statistieken en metingen van de gebruiksfrequenties om de website te kunnen verbeteren. Door de cookie is het mogelijk om u te identificeren als u onze website bezoekt om informatie over uw navigatie op de website te registreren, op basis van het aantal bekeken pagina's en het aantal bezoeken aan de website. 

COOKIES

DOEL

Bing UET

Analyse en genereren van verkeer naar onze websites

Google Analytics

Analyse van het verkeer op de website

Tradedoubler

Analyse van het verkeer op de website

CrazyEgg

Analyse van het gedrag op de website

Adobe

Bezoek aan en ergonomie van de website, opsporing van eventuele problemen

Google Adwords

Analyse en genereren van verkeer naar onze websites


Cookies met betrekking tot reclameacties:

Deze cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren te kennen en de advertenties op onze website aan te passen.

COOKIES

DOEL

Google Analytics

Door Google Adwords gebruikte bezoekersanalyse

Google Adwords

Verkeer genereren naar onze websites

Critéo Sneakers

Heroriëntatie van internetgebruikers die een boodschappenmand hebben aangemaakt

Facebook Ads
Facebook Display
Facebook Remarketing

 

Verkeer genereren naar onze websites voor de verkoop van vakanties

Floodlight Display

Verkeer genereren naar onze websites

Google Remarketing

Verkeer genereren naar onze websites

Effiliation

Verkeer genereren voor de verkoop van vakanties

Voor meer informatie over door derden gedeponeerde trackers: http://advertiser.effiliation.com/affilieurv3/rgpd?apiKey=xtCz1GgCoLM7120y4vX8OcjrIvCDy7ce

Twitter Universal

Verkeer genereren naar onze websitesCookies voor elektronische communicatie: 

COOKIES

DOEL

WhosOn

Maakt live chatten mogelijk


Hoe zit het met uw toestemming? 

Elke internetgebruiker kan de registratie van cookies weigeren door een van de volgende handelingen uit te voeren:

Automatische weigering:

Wanneer de website wordt geopend, verschijnt automatisch een plugin waarin u het gebruik van cookies kunt toestaan of weigeren. 

Handmatige weigering:

U kunt er ook voor kiezen om uw computer handmatig zodanig in te stellen dat u wordt geïnformeerd elke keer wanneer een cookie wordt verzonden, of om alle cookies te blokkeren. Deze handelingen worden uitgevoerd met behulp van de instellingen van uw browser. De exacte werkwijze is afhankelijk van de browser. U kunt op elk moment uw wensen met betrekking tot cookies instellen en aanpassen met de hieronder beschreven methodes. De omschrijving van uw instellingen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat ze systematisch of afhankelijk van hun herkomst worden geweigerd. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat u elke cookie kunt accepteren of weigeren voordat deze op uw apparaat wordt opgeslagen.

De configuratie voor het beheer van de cookies en uw instellingen is voor elke browser verschillend. U kunt de werkwijze voor het wijzigen van uw cookie-instellingen raadplegen in het helpmenu van uw browser.

Deze procedure kan echter niet verhinderen dat advertenties worden afgebeeld op de websites die u bezoekt. Alleen de technologieën die het mogelijk maken om advertenties aan te passen aan uw interesses worden geblokkeerd.

Wij wijzen u erop dat het gebruik van de cookies deze website efficiënter maakt en het functioneren van onze services verbetert.